Budget

Tot slot hebben ook beheerders het moeilijk. “Natuurbeschermingsorganisaties kunnen tegen het beschikbare budget het beheer in veel de weidevogelreservaten bijna niet rond krijgen”, zegt Schotman. “Het beheer in weidevogelreservaten is daardoor onvoldoende effectief. Buiten de reservaten lukt het ook maar op heel weinig plaatsen om voldoende beheermaatregelen voor weidevogels te nemen. Agrarisch natuurbeheer is daardoor eveneens onvoldoende effectief. Ook bereiken wetenschappelijke inzichten de beheerders in de praktijk onvoldoende of ze worden niet aangenomen, en omgekeerd geldt hetzelfde voor de ervaringen van praktijkmensen.” Met het project Kennissysteem agrarisch natuurbeheer probeert Wageningen hierin verandering te brengen. Dit jaar wordt met collectieven een traject van ‘leren beheer’ ingegaan, waarbij het kennissysteem zal worden getoetst aan de praktijk.

Plan van aanpak weidevogels

De Tweede Kamer heeft de verantwoordelijk staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam verzocht een nationaal plan van aanpak voor weidevogels op te stellen. Onderzoekers van WUR en Sovon hebben daarvoor enkele scenario’s ontwikkeld die inzicht geven in de instrumenten en financiële middelen die nodig zijn voor een plan van aanpak. De Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking is getreden biedt de mogelijkheid tot het vaststellen van een bindend nationaal programma met als doel de staat van instandhouding van de van nature in Nederland in het wild voorkomende soorten dieren of planten te verbeteren. Dit instrument is bij uitstek geschikt om weidevogels met een samenhangend en afgewogen pakket aan maatregelen van de ondergang te redden.

Heeft u vraag voor Alex Schotman, of wilt u reageren? Dat kan!