15 september 2016 | Categorie: Wateroverlast

Overstroming in de stad – hoe houden we het droog?

Door Claudia Brauer

Ik ben post-doctoraal onderzoeker en docent aan Wageningen University and Research. Mijn onderzoek richt zich op de hydrologie van laaglandstroomgebieden. Ik onderzoek welke routes regenwater aflegt door en over de bodem en hoe snel het in de rivier terechtkomt. De processen tussen neerslag en rivierafvoer heb ik geschematiseerd en geprogrammeerd. Dit computermodel (genaamd WALRUS - de Wageningse Laagland Afvoer Simulator) kunnen waterbeheerders wereldwijd gebruiken om bijvoorbeeld overstromingen te voorspellen.

Overstroming of juist droogte – het klimaat verandert en daarmee nemen de weersextremen toe. Vooral in de steden kan dit tot veel overlast leiden. De sleutel tot de oplossing ligt in klimaatadaptatie.

In 2050 woont meer dan 70% van de verwachte 9 miljard mensen in steden. Verstedelijking zal grote druk uitoefenen op de beschikbaarheid van water, voedsel en energie. Klimaatverandering verhoogt de druk verder door het veroorzaken van meer extremen, zoals overstromingen, droogtes en hittegolven. Denk bijvoorbeeld aan de wateroverlast van afgelopen juni of de hittegolf eind augustus. Aanpassing aan klimaatverandering, klimaatadaptatie, is de sleutel tot de oplossing van dit probleem.

Overstroming gevoelige locatie

De ontwikkeling van steden is vaak sterk gekoppeld aan de ligging in het landschap. Zo is Amsterdam door de goede verbinding met zee en het netwerk van dijken en vaarten dat uitstekend was voor transport en handel, vanaf de Middeleeuwen uitgegroeid tot een belangrijke handelsstad. Nu wordt de stad bedreigd door inklinking van de bodem, zeespiegelstijging en toegenomen kans op piekbuien. Dat zijn grote problemen voor de toekomst, waarvoor we nu al oplossingen moeten vinden. In de ruimtelijke planning zie je echter dat Nederland zich vaak blijft focussen op de korte termijn, een tunnel hier en een snelweg daar, terwijl we juist zouden moeten nadenken over hoe we nu al kunnen inspelen op de situatie over 150 jaar.

De natuur biedt oplossingen

Het is mogelijk om leefbare en klimaatbestendige steden te creëren door beter gebruik te maken van groene oplossingen die op het landschap en op de natuur gebaseerd zijn, naast reguliere civiel-technische oplossingen. Dat is de visie van Wageningen University & Research (WUR). Daarom wordt er binnen WUR onderzoek gedaan naar een klimaatbestendige inrichting van stad en land en de potentie van de natuur of natuurlijke processen om wateroverlast te voorkomen.

Voor tijdelijke berging van water bij hoogwater wordt bijvoorbeeld op veel plekken al gebruikgemaakt van speciaal ingerichte waterbergingsgebieden. Deze gebieden staan normaal grotendeels droog om, zo nodig, maximaal benut te kunnen worden voor waterberging. Maar is het mogelijk om in hetzelfde gebied zowel piekafvoeren tijdelijk te bergen als het neerslagoverschot vast te houden, om het water later in te kunnen zetten bij watertekort?

Het publiek-private consortium RichWaterWorld waarvan WUR onderdeel uitmaakt, heeft hiervoor een nieuw concept ontwikkeld. Informatie uit betrouwbare, meerdaagse verwachtingen over het weer en de rivierstanden, aangevuld met gegevens over de actuele waterstanden, wordt online verwerkt in een hydrologisch model. Dit model adviseert de beheerder over inlaat en afvoer van water waarmee hij de waterbergingscapaciteit optimaal kan benutten.

De populaire stenen tuin, zogenaamd onderhoudsvrij, heeft meer negatieve gevolgen.

De vergroende tuin

Soms ligt een oplossing dichter bij huis. Tijdens de hoosbuien waarmee we steeds vaker te maken hebben, wordt het regenwater nu snel afgevoerd om in de straat of tuin overlast te voorkomen. Dit zorgt voor een enorme druk op het riool waardoor de riolen elders in de stad juist weer overlopen en bijvoorbeeld een binnenstad onder water zetten. Het vergroenen van tuinen – minder bestrating, meer beplanting – vergroot de doorlatendheid van de bodem.

Daarom probeert het samenwerkingsverband Operatie Steenbreek burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De populaire stenen tuin, zogenaamd onderhoudsvrij, heeft namelijk meer negatieve gevolgen. Zo versterkt verstening hittestressproblemen rond het huis en zorgt het voor verminderd vasthouden van het neerslagoverschot. Daardoor is er in tijden van droogte minder water voor het stadsgroen beschikbaar. Daarbij vermindert verstening de stedelijke biodiversiteit en heeft het een negatief effect op de luchtkwaliteit. Bovendien heeft een groene leefomgeving meer pluspunten dan alleen het verminderen van de wateroverlast. Het zorgt voor een aantrekkelijke stad, geeft plaats aan natuur, werkt stressverminderend en draagt daarmee bij aan gezondheid en het welbevinden van de stadsbewoners.

Investeren in de toekomst

Volgens het World Economic Forum is klimaatverandering een van de grootste risico’s voor de wereldeconomie. Het is dus van groot belang bij de planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten ervan. Door (infrastructurele) ontwikkelingen te koppelen aan klimaatadaptatie, kunnen we steden duurzaam en dus ‘future proof’ inrichten. Juist die aanpak is effectief en betaalbaar, zo blijkt uit de praktijk.

In de komende 15 jaar worden wereldwijd miljarden euro’s geïnvesteerd in stedelijke infrastructuur. Als klimaatadaptatie daarin richtinggevend is, biedt het grote kansen voor de ontwikkeling van klimaatbestendige en duurzame steden met oplossingen die op de natuur gebaseerd zijn. Een voorbeeld is de Adaptation Support Tool die WUR samen met instituut Deltares en Bosch Slabbers landschapsarchitecten heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen planners, ontwerpers en ontwikkelaars groenblauwe maatregelen beter en effectiever inpassen om wateroverlast te voorkomen. Deze tool wordt inmiddels toegepast in Eindhoven, Tilburg en Utrecht, maar ook in steden als Londen, New Orleans en Beira (Mozambique).

Wateroverlast nu en straks

Binnen Wageningen University & Research wordt veel onderzoek gedaan naar de leefomgeving van de mens, met als doel de kwaliteit van ons dagelijks leven te verbeteren met oplossingen die op de natuur zijn gebaseerd.
Ook naar wateroverlast wordt veel onderzoek gedaan. Nieuws over en achtergronden en onderzoeksresultaten van dit steeds groter wordende probleem zijn verzameld in dit handige dossier.

Metropolitan Solutions

In 2050 zal 70% van de mensheid in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rond duurzaamheid en kwaliteit van leven voor die steden steeds dringender. In sept-okt 2016 verschenen er 8 artikelen van Wageningen University & Research op nrc.nl over verschillende oplossingen voor deze uitdagingen. We werken daarbij o.a. aan hitte-eilanden, wateroverlast, voedselvoorziening, luchtkwaliteit, stadslandbouw, leefbaarheid maar ook beleidsplannen en de inrichting van steden. Kijk voor meer informatie over Wagenings onderzoek hiernaar op de themapagina Metropolitan Solutions.

Jouw mening

Zouden mensen die hun tuin volledig bestraten meer waterschapsbelasting en rioolheffing moeten betalen omdat zij meer wateroverlast veroorzaken?

We zijn benieuwd naar jouw mening hierover.

Dit artikel is geschreven door verschillende wetenschappers van Wageningen University & Research, onder eindredactie van NRC.

Oplossingen voor wateroverlastproblemen in de stad

Door Claudia Brauer

Ik ben post-doctoraal onderzoeker en docent aan Wageningen University and Research. Mijn onderzoek richt zich op de hydrologie van laaglandstroomgebieden. Ik onderzoek welke routes regenwater aflegt door en over de bodem en hoe snel het in de rivier terechtkomt. De processen tussen neerslag en rivierafvoer heb ik geschematiseerd en geprogrammeerd. Dit computermodel (genaamd WALRUS - de Wageningse Laagland Afvoer Simulator) kunnen waterbeheerders wereldwijd gebruiken om bijvoorbeeld overstromingen te voorspellen.

Er zijn 70 reacties.

 1. Door: edith stuivenberg · 20-09-2016 om 10:13

  ja. Eigenaren van versteende tuinen moeten meer betalen. Tot nog toe wil de gemeente dat niet,omdat controle erop duurder is. De gemeente versteent overigens meer dan deze tuineigenaren.
  Bij elke herinrichting verdwijnen bomen doordat er meer ondergrondse ruimte nodig is voor kabels, leidingen, ondergrondse containeropslag en meer en ruimere parkeerplaatsen.
  Ik woon in Capelle aan den IJssel en een groene tuinactie vanuit de gemeente is dan ook volledig mislukt. Capelle werd vorig jaar uitgeroepen tot de groenste gemeente en is daar erg trots op. Een bewijs dat ‘wij het goed doen”.

  1. Door: R.Fermie · 09-10-2016 om 22:01

   Ik ben het helemaal eens dat eigenaren van dit soort tuinen een extra belasting betalen. Ze dragen toch heel bewust bij aan een soort overstroming. Ik vind dit een positieve betutteling

 2. Door: André Oltvoort · 21-09-2016 om 22:43

  Je kunt regenwater ook op je eigen kavel houden door de verharding fraai te omzomen met lijngoten met afvoerpunten op het riool of het regenwater bijv. (onder de verharding) in de eigen bodem te infiltreren middels infiltratie-kratten. Hier is door gemeentelijke overheden ook op te sturen of te reguleren bij nieuwbouwprojecten

 3. Door: Jantoen Fröling · 23-09-2016 om 18:06

  Kunnen we niet meer bereiken wanneer we mensen met een groene tuin of mogelijkheden van wateropvang op eigen terrein (dus niet afvoeren via het riool) een stimulans geven om dat te doen? Bv een waterton bij een maximale verharding van x% van het onbebouwde perceel? Dat in combinatie met meer groen zou toch van meerwaarde moeten zijn?

 4. Door: Rob Molenkamp · 24-09-2016 om 14:30

  Het is belangrijk dat iedereen gaat beseffen dat regenwater het best opgevangen kan worden in de eigen tuin. Goed tegen wateroverlast EN verdroging. Een goedkope oplossing is eenvoudigweg de regenpijp doorzagen en een bocht aanbrengen die het water de tuin in stuurt. Het verwijderen van tegels is heel goed. Operatie Steenbreek probeert inwoners te stimuleren op dit vlak. Voor de gemeente Amersfoort heb ik Operatie Steenbreek Plus in het leven geroepen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verwijdert zelf ook tegels waar dat kan. Belastingvoordelen ben ik geen voorstander van. Daarmee discrimineer je mensen zonder een tuin. We moeten het hebben van bewustwording.

  1. Door: Fokke de Jong · 26-09-2016 om 08:59

   Dag Rob, Duurzaam Soesterkwartier wil ook weer een nieuwe poging doen om de tuinen in deze wijk te vergroenen. Er zijn al wat pogingen geweest en onderzoek uitgevoerd (ook door WUR studenten). Momenteel is een UU student bezig om wateroverlast tijdens piekbuien in kaart te brengen met fotos en videos in de wijk: al heel wat materiaal ontvangen van 2013/2014/2015. Doel is tweeledig: bewustwording bij de wijkbewoners; maar ook oplossingsrichtingen voor de gemeente verder in kaart te brengen. Keertje overleggen?

 5. Door: Agatha boon · 25-09-2016 om 08:19

  Het aanleveren van goede tuinafwatering ideeën lijkt mij de juiste stimulans. Niet dure en aantrekkelijke tuin inrichtingsvoorbeelden die aan de vergroening tegemoet komen: dan wordt het hip

 6. Door: Joop Spijker · 26-09-2016 om 15:57

  Vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ ben ik hier in principe een voorstander van als het gaat om de waterheffingen. De burger kan de afwenteling van zijn water op het collectieve systeem verminderen door het vergroenen van zijn tuin, dak en/of balkon, het gebruiken van een regenton of door kleine technische maatregelen zorgen voor afkoppeling van het van zijn perceel stromende water (gebruik van waterdoorlatende verharding, een wadi of overloop naar tuinvijver). In Duitsland wordt de burger daarvoor beloond met geringere waterlasten en dat leidt daar tot een groei van groene oplossingen bij particulieren en bedrijven. Dat zou m.i. in Nederland ook een goede richting zijn.

 7. Door: P. Jonker · 27-09-2016 om 10:26

  Nog meer betutteling. Straks ook nog regels voor welke planten wel of niet in de tuin mogen? De gemeente is de grootste verstener.

  1. Door: Sieb Geerdsema · 09-10-2016 om 13:21

   Helemaal mee eens betutteling.Op deze manier zijn de regelneven aan het bewind.
   En … bij veel bestrating loopt het ater nog in de tuin.

  2. Door: Willemien · 09-10-2016 om 14:32

   Ben absoluut tegen, we betalen al meer dan genoeg belasting op ALLE fronten.

  3. Door: Hans van Hilst · 09-10-2016 om 22:46

   Milieu-onvriendelijk gedrag lokt nu eenmaal meer regels uit, helaas. Schuld van de vervuilers en degenen die zich onverantwoordelijk gedragen.

 8. Door: Alfred te Pas · 28-09-2016 om 10:26

  Ik pleit voor een bonus-malus oplossing bijvoorbeeld gebaseerd op het waterlabel (www.waterlabel.net) voor bestaande situaties. Dus kortingen op belastingen als je zelf gebruikt, infiltreert, tijdelijk vasthoudt en opslagen voor situaties waar alles wordt afgewenteld.
  Voor nieuwe situaties moet de initiatiefnemer verplicht worden maatregelen te nemen om omvang van regenwaterafvoer niet te wijzigen. (zie b.v. Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen)

 9. Door: Aad van Duijn · 03-10-2016 om 11:34

  Het verstenen van tuinen is rampzalig, niet alleen waterhuishoudkundig maar ook voor vogels, bijen, vlinders enz. Het vergroenen van tuinen zou derhalve beloond moeten worden

 10. Door: Esther Lucassen · 04-10-2016 om 06:11

  Nee, want ze zijn geen directe veroorzaker van regenoverlast door hun betegelde tuin. Dat zijn we met zijn allen, de industrie onze vooruitgang, dus ook allemaal boeten. Mooie is dat we hieraan aan den lijve ervaren, dichtbij huis, wat er gebeurt met ons klimaat. Anders zijn we ons dat ook niet bewust! Ik hoop dat er dan ook op grotere schaal wat gaat gebeuren om klimaat verandering tegen te gaan ipv kleinschalig de negatieve effecten op te lossen = vluchtgedrag !

 11. Door: Gert van Wijk · 07-10-2016 om 00:07

  we moeten inderdaad af van de gemakzucht van mensen die denken en doen: mooi, geen onderhoud meer aan de tuin.
  meer waterschapslasten kan een middel zijn!

  1. Door: Leonie Prins · 10-10-2016 om 14:05

   Goed gezien Gert, het is (grotendeels) luiheid en gemakzucht van mensen vrees ik. Mogelijk kunnen ze uit hun ‘luie stoel’ worden gehaald voor een milieu-doelstelling. De echte ‘luie’ types kunnen dat dan afkopen. Vind wel dat er meer voorlichting over verschil betegeling en groen-stroken mag worden gegeven.

 12. Door: Ronald Parée · 08-10-2016 om 16:21

  Als in vele landen gebruikelijk: neem bij nieuwbouwprojecten naast het publiek domein ook de inrichting (+ de bijbehorende kosten 🙂 ) van de eigen erven integraal in de planontwikkeling mee.
  Enerzijds gaat de beeldkwaliteit omhoog (“Gamma-achtige schutting toestanden” worden voorkomen), anderzijds kunnen afvoer, filtratie, enz. voor het gehele gebied collectief worden ontworpen en uitgevoerd. Verhardingen (ook in het publieke domein!!) dienen (dwingend via regelgeving) slechts met duurzaame waterdoorlatende voegmortels te worden uitgevoerd!

 13. Door: Ronald Parée · 08-10-2016 om 16:25

  In aanvulling op mijn vorige reactie: platte daken (dwingend via regelgeving) slechts uit te voeren met duurzame, milieuvriendelijke, gespoten waterdichte membramen + sedum begroeiing.

 14. Door: Jos Miltenburg · 09-10-2016 om 09:17

  Betere voorlichting geven door de gemeente via plaatselijke kranten en lokale televisie, dat een
  betegelde ‘tuin’ bijdraagt aan (hun)overlast!

 15. Door: Jos G P Noordhuizen · 09-10-2016 om 09:25

  Hoe dan ook sturen door de overheid zodat men zich twee of meer keer bedenkt vóór de tuin wordt versteend of dat blijft!
  Financiële middelen lijken het beste te werken.

 16. Door: Judith Bernard · 09-10-2016 om 09:28

  Ik heb me er jaren geleden toen ik in de, toen nog, polder woonde al over verbaasd dat mensen in de nieuwbouw die naast ons plaatsvond straffeloos ( en gedachteloos waarschijnlijk) hun hele grond vol beton konden storten waaropmtegels kwamen.
  De toenmalige dijkgraaf die ik er over sprak zei dat NL al zoveel regels had…
  Als mensen niet nadenken moet je wel regels maken vrees ik.
  Ik stem dus vóór!

 17. Door: Tessy Platteel · 09-10-2016 om 09:34

  Wij hebben het er ook al vaker over gehad. Gemeentes kunnen best limieten stellen aan maximaal oppervlakte van aangelegd stoepen, paadjes dan wel terrassen in tuinen.
  Het lijkt wel of de mens geen plezier meer in tuinieren heeft, liever lui dan moe is en er de voorkeur aangeeft zich met een electronische apparaat te vermaken.
  Een belasting op te veel stenen lijkt mij zeker op zijn plaats, al was het maar voor de bewustwording. De natuur is daar niet alleen mee gebaat, handhaving op dit aspect biedt tevens extra werkgelegenheid en kan betaald de geïnde belastinggelden op te ruime betegeling.

 18. Door: henriette van vlerken · 09-10-2016 om 09:50

  Ik woon in de Apollolaan in Amsterdam, vind het een groot voorrecht hier te mogen wonen op 1 hoog en geniet van de tuin van de buurman beneden. In de 30 jaar dat ik hier woon heb ik alle tuinen aan de overkant, (4) plus de tuin van de buren bestraat zien worden. Terrassen met marmer zelfs. 80 % procent van de vogels en bijen zijn hiermee verdwenen. Verschrikkelijk jammer en voor ons onbegrijpelijk. Of waterschapsbelasting gaat helpen weet ik niet. Wel denk ik dat, zoals met alles, aan jonge kinderen geleerd moet worden, hoe zoiets kan gaan werken ivm milieu, overstromingen enz.

  1. Door: margreet hirs · 09-10-2016 om 22:07

   Terrassen van marmer waar eens de tuin was…
   Dit zijn (milieu)criminelen die ferm gestraft dienen te worden.

 19. Door: Laurent · 09-10-2016 om 09:50

  Alleen wanneer door dat volledig bestraten er meer water in het riool terecht komt.

 20. Door: E. Kiers · 09-10-2016 om 10:45

  Ja, maar de uitvoering is duur=korte termijn.natuur/milieu zijn er op lange termijn bij gebaat. Armoe die steenvlaktes.

 21. Door: Joop van Vliet · 09-10-2016 om 11:50

  Ja, natuurlijk moeten versteende tuinen met de bijkomende wateroverlast worden uitgebannen, maar hoe controleer je dat? Maak er geen straf van, maar verleen mensen die het goed doen een gunst. Ik denk dat een korting op de WOZ-waarde eigenaren kan worden verkregen door met foto’s aan te tonen dat je tuin valt in één van de drie klassen niet besteend: 26-50%; 51-75%; 76-100%.
  Dat werkt snel, kost weinig en over twijfelgevallen hoeft de gemeente niet al te moeilijk te doen.
  Als huurders alles bestraten kan de verhuurder ze daar desnoods op aanspreken.
  Joop

 22. Door: Jeanette Wildeboer · 09-10-2016 om 11:52

  Ja, het is vreselijk al die onnodige stenen.
  Voor het water en voor de vogels en vlinders
  is het veel beter om grond te beplanten en voor de mensen ook om naar te kijken.

 23. Door: Jan Willem Faasse · 09-10-2016 om 12:17

  Mijn eerste reactie was instemmend, maar dan wordt St. Bureaucratius weer ingeschakeld. Die vergt meer energie, dan het oplevert.
  Ik zie liever positieve akties (kortingsactie voor een regenton) en een goed voorbeeld door de gemeente, dan dreigen met belastingmaatregelen. In onze nieuwe wijk werkt het regenopvangsysteem goed. Maar helaas zie ik ook meer versteende tuinen dan me lief is.
  Kortom, actie in de tuin is gewenst. Maar het sluiten van kolencentrales doet meer aan de oorzaak dan de mensen met een groene tuin aan het gevolg.

 24. Door: Marianne van Praag · 09-10-2016 om 12:40

  Als we op ons eigen grondstukje geen bomen mogen kappen kan begroeing door groen m.i ook verplicht worden gesteld op straffe van…b.v belastingheffing

 25. Door: Marian van der Meer · 09-10-2016 om 12:58

  ja!
  waarom kopen mensen eigenlijk een huis met een tuin als zij die vervolgens vol leggen met tegels
  Het is geen betutteling om maatregelen te nemen, de schade is voor ons allen. En eerst naar anderen wijzen (overheden, industrie) neemt je eigen verantwoordelijkheid niet weg

  1. Door: margreet hirs · 09-10-2016 om 22:12

   Helemaal mee eens. Gebeurt overal, kopen en uitbouwen. Met goedkeuring van de gemeente.

 26. Door: Henk44 · 09-10-2016 om 13:45

  Komen jullie ook de tuin doen voor de oudere-mensen die dat niet meer kunnen doen? Vandaar dat oude mensen hun tuin ombouwen, om weinig onderhoud te hebben. Dan willen jullie daar voor deze mensen weer extra belasten. Het is een grote schande. We leven in een vrij land, iedereen met een tuin is vrij om deze ingerichte. Of willen jullie ook daarmee bemoeien.

  1. Door: margreet hirs · 09-10-2016 om 22:15

   Er bestaan ook onderhoudsarme tuinen.

   1. Door: Hans van Hilst · 09-10-2016 om 23:05

    Ja, bijvoorbeeld een vlak beplant met de wintergroene bodembedekker Pachysandra kan mooi zijn, het hele jaar door. Het onderhoud is nihil.

    1. Door: Janny Figee · 10-10-2016 om 12:21

     Mooi, zo’n positieve tip voor een onderhoudsvriendelijke tuin voor oudere mensen en voor jongere mensen die geen zin hebben in tuinieren.
     Een groenblijvende varen kan heel groot worden en vergt ook geen onderhoud. Of een jeneverbes bijvoorbeeld. Ik ben voor onttegeling van de tuin om wateroverlast te beperken en voor meer zuurstof, co2-en fijnstofopvang door planten. De tuinen leveren ook een bijdrage aan iets schonere lucht. Verder geven ze dieren schuilplekken en bij een onderhoudsarme pachysandra komen er bloemen bij. Genoeg redenen om een stel tegels eruit te (laten) halen.

 27. Door: Jan Willem Poelen · 09-10-2016 om 14:08

  Wat een onzinnige vraag. Ik neem aan dat “versteende” tuinen zo ongeveer 0,00000001% van het Nederlandse areaal uitmaken. Om dat terug te dringen zou dan wetgeving gemaakt moeten worden, een speciaal ambtenaren corps in het leven geroepen etc. De kosten gaan hier de baten verre te boven.

  De grotere tuinen zijn over het algemeen groen met heesters en bomen. De kleinere tuinen worden soms gebruikt als parkeerplaats, barbecue. Ik neem aan dat de invloed daarvan volstrekt verwaarloosbaar is.

  1. Door: Hans van Hilst · 09-10-2016 om 22:55

   Een versteende (voor)tuin is in ieder geval pure visuele armoede.
   Hoe help ik het aanzicht van mijn woonwijk naar de knoppen?

 28. Door: Jaap den Hollander · 09-10-2016 om 16:09

  Weer z’n bijzonder idee,ten eerste moeilijk te handhaven/controleren.
  Tenzij de buren je aangegeven/verraden aan de milieu dienst.
  Door in het straatwerk/verharding een paar grindputten aan te brengen,verdwijnt het regenwater in de grond.
  Als er een gescheiden rioolstelsel is,en alle h.w.a.er op aansluiten (ook afvoer verharde tuin ) komt het terug in de opslag buffer.

 29. Door: Gerard Smit · 09-10-2016 om 17:27

  Om wateroverlast te beperken zijn er allerlei mogelijkheden om infiltratie ter plekke, je eigen tuin dus, te bevorderen. Dat staat een onderhoudsarme tuin niet in de weg, dus dat argument doet niet ter zake. Een groene tuin of een tuin met permeabele bestrating, grind, vlonder, of andere oplossing is een kwestie van smaak en kun en hoef je een ander niet op te dringen. Voorlichting over goede oplossingen is nodig, en subsidie (korting op materiaal) kan helpen het toepassen te stimuleren.

 30. Door: Roderik Kruijt · 09-10-2016 om 17:32

  Wordt een administratieve chaos en veel welles- nietes spelletjes. Bovendien kostbaar administratief apparaat. ook zeer arbitrair. neem mijn eigen situatie: veel steen in de tuin maar geen afvoerputjes. al het water komt in de bodem. Tevens ongeveer 10 m2 sedumdak aangelgd. Moet ik dan gestraft worden?

 31. Door: Adèle Reiss · 09-10-2016 om 17:50

  Ja, want de schade is voor ons allen. Hoe je dat tot uitvoering brengt is een volgende vraag. Of bijvoorbeeld mensen die het ‘goed’ doen een korting krijgen, of dat er een bepaling komt dat je niet meer dan zoveel vierkante meter steen in je tuin mag (net zo goed als je niet zomaar een huis kunt uitbouwen)of … waarschijnlijk zijn er nog vele(creatieve) mogelijkheden te bedenken om mensen zover te krijgen.

 32. Door: T. · 09-10-2016 om 18:01

  Nee geen boete voor de steenleggers maar een beloning voor de tuiniers

 33. Door: René van Raalte · 09-10-2016 om 18:05

  Verplicht van de tuin weer een tuin maken.
  Want:
  – wateroverlast voor de stad, het land
  – wateroverlast voor de buren, de straat

 34. Door: Hanneke · 09-10-2016 om 18:18

  Het meer betalen is hoop ik een afdoende methode om die lelijke tegeltuintjes mensen te laten inzien dat gras onder je voeten lekker is!
  Bovendien, veel volgels die wormen kunnen zoeken en allebei andere beestjes!

 35. Door: H. Pieters · 09-10-2016 om 18:58

  Zeer mee eens. Mensen die over betulling spreken, weten niet waar ze het over hebben. Dat waren ook de mensen die zo spraken over de onzin van de klimaatverandering. Ik doe nu mee aan een proef van de TU mbt hitte eilanden en verstening in de stad en heb een proefstation in de tuin gekregen. Je wilt niet weten wat de gevolgen van verstening zijn. En ja, de Gemeente doet er ook aan mee zeker in den Haag, dus ook die terecht wijzen.

 36. Door: Henderikus van der Werff · 09-10-2016 om 19:02

  Het voorstel heeft precedent werking naar andere gebieden. Hogere ziektekosten voor rokers en drinkers? Boete voor mensen die te oud en te lang genieten van hun pensioen?
  Helaas houdt een groep mensen wel van een tuin maar niet van tuinieren met als gevolg manageable gardens. Waarom regelgeving,
  “nudging” is waarschijnlijk effectiever.

 37. Door: JorisIII · 09-10-2016 om 19:25

  Het idee staat me wel aan. Eigenlijk gaat het om veel meer dan afvoer van regenwater. Het gaat om de kwaliteit van de woonomgeving, om de insecten etc. Tenslotte moet je voor het afval dat je erf verlaat ook een bijdrage betalen dus waarom niet als je te lui bent om een tuintje bij te houden ? Veel van de maatregelen van een overheid worden genomen omdat burgers hun verantwoordelijkheid niet nemen. Extra riool, de kosten van de brandweer, vastgelopen auto’s onder viaducten moeten door alle burgers worden opgebracht. Dus !?

 38. Door: Elisabeth Hellegers · 09-10-2016 om 19:49

  In deze tijd met nieuwe inzichten is het wellicht niet meer sociaal om wel een ruim perceel te willen bezitten maar niet voor de lasten te willen op draaien ! In deze tijd van overbevolking zn schaarste aan grond mag er iets tegenover staan om zoiets te mogen bezitten, en zéker niet door bestrating de gemeenschap met extra kosten op te zadelen. Een fraai onderhouden tuin daarentegen zou een zekere belastingaftrek mogen verdienen!

  1. Door: margreet hirs · 09-10-2016 om 22:17

   Belastingaftrek Waarom eigenlijk? Het is gewoon burgerplicht, een kwestie van fatsoen dus om het stukje groen waar je verantwoordelijk voor bent (en waarvoor je dankbaar mag zijn!) goed te onderhouden.

   1. Door: Borst · 10-10-2016 om 15:37

    Ik ben van mening dat het ieders recht is om zijn/haar tuin volledig te bestraten. En daarom ben ik tegen een waterschapsbelasting en/of rioolheffing voor mensen met bestrate tuinen. Alhoewel denk ik dat het het zeker waard is om groene tuinen te promoten, maar wel op een andere manier. Bewust wording van het probleem door middel van educatie zal al een goede eerste stap zijn. Ik ben het ook volstrekt eens met Ing Lim

 39. Door: Albert Grooten · 09-10-2016 om 23:03

  ja , meer belasten en ook als mensen de dakgoot gekoppeld hebben aan het riool.

 40. Door: M.M. Bruin · 09-10-2016 om 23:09

  Heb een tuin van 50 m2 geheel bestraat, maar wel een regenton om de gemeentetuin aan de straat van water te voorzien en een groen dak……om maar te laten zien dat er meer factoren zijn dan een wel of niet bestrate tuin.
  In plaats van een geldelijke straf, zouden positieve stimuleringssubsidies meer resultaten bieden en inderdaad gemeente, waar blijven jullie groene daken en tuinen???

 41. Door: Vincent van Bommel · 09-10-2016 om 23:14

  Als ik door een ‘groene’ woonwijk loop dan zie ik steeds meer (tuin)architectonische ‘kerkhoven’ en ‘grafzerken’ verschijnen; versteende ‘tuinen’ voorzien van wat planten, geen gras en vijvers. Weinig ruimte voor diversiteit waar het b.v. gaat over b.v. regenwormen en insecten. In stedelijke agglomeraties is het al lang niet anders meer. Het is een trend! Tuinonderhoud kost veel tijd in een tijd waar we eigenlijk tóch liever achter gadgets zitten of achter elkaar aanhollen. De prijs voor opgemelde trends -verstening en verandering van gedrag- moet betaald worden om bewust voor een leefbare woonomgeving voor mens en milieu te kunnen opteren.

 42. Door: marjolein van der kruijf · 10-10-2016 om 00:14

  Ja. er zou trouwens helemaal meer direct verband moeten komen tussen gedrag en gevolgen.
  Marjolein van der Kruijf

 43. Door: Ing Lim · 10-10-2016 om 09:16

  Allereerst: goed dat daar nu eens aandacht voor is. Ik voor ruim 5 m. onder zeespiegel postcode 3053, en sinds ik hier woon ZIE ik bij een regenbui de mijn achtertuinpad onder water lopen. Dat gebeurde vroeger nooit. Dat komt door mijn buren. Ik ben uit een blok van 12 één van de weinigen die tuin ‘tuin’ wil houden met een normaal terrasje om op te zitten. Het gaat om absorptie en geleidelijke waterafgifte aan de natuur. Niet om regentonnen of opvangsystemen oid. Veel mensen nemen kunstgras, glazen overkapping of tegels. Opgedrongen door trends om van je tuin een ‘lounge’ te maken, uitgevoerd door tuincentra (gevoerd door woningblaadjes) die daar aan verdienen. De waterhuishouding ‘leeft’ niet, en behoeft goede voorlichting zoals de invoering van de glasbak en huisvuil scheiden is dus nodig. Maar wie neemt hier in het voortouw? kennelijk niet de gemeenten… Dat is kwalijk. Die zouden idd ook eens kunnen beginnen aan geperforeerde bestrating bij parkeerplaatsen (winkelcentra / sportcomplexen of gewoon in woonwijken)
  Voorlichting.. dan komt de bewustwording van zelf wel, en wordt het een plezier om zonder regeltjes mee te werken aan ons milieu, net zo vanzelfsprekend als we geen batterijen in de vuilbak gooien. Naar mijn idee kan deze bewustwording samengaan met het ‘groen’ maken van platte daken (van grote gebouwen) zoals nu al veel in Rotterdam gebeurt).

 44. Door: Hans Hendrix · 10-10-2016 om 13:28

  Er moet een verordening komen dat er maximaal 25% van de tuin bestraat mag worden, als je meer wil bestraten betaal je navenant meer belasting.
  Overigens zou iedereen die een tuin bezit een of meerdere regentonnen hebben om het regenwater op te vangen.

 45. Door: Henk Kampers · 10-10-2016 om 17:17

  Ja, maar een boekhouding hiervoor opzetten kost meer.
  Met groet van een oud-medewerker Gaarderboekhouding HHS van Delfland en Brielse Dijkring gedurende bijna 40 jaar.

 46. Door: MD · 19-10-2016 om 09:57

  Hoe zit dat dan met diegenen die enkele vierkante meters aan tuin hebben en dat willen gebruiken als terras of stalling voor hun fiets? Ik zou eerder de mensen belonen die waterafvoer of bergingsmaatregelen treffen. Daarnaast ligt er denk ik ook een grote rol voor gemeenten en aannemers die klimaatadaptatie/mitigatie en watermanagement mee dienen te nemen in nieuwbouwprojecten; soms kan je als bewoner niet vechten tegen water omdat de afwatering in de wijk niet goed is doordacht.

  http://www.groenblauwenetwerken.com heeft trouwens een prachtig overzicht van adaptatie en mitigatie maatregelen voor stedelijk gebied; van wadi’s tot waterpleinen.

 47. Door: V. Hauck · 20-10-2016 om 13:05

  Zeker! Het brengt echter additionele kosten voor boekhouding en controle met zich mee. De kosten-baten moeten worden onderzocht.

 48. Door: Jorian · 21-10-2016 om 07:52

  Gemeenten moeten niet naar een verharde postzegel wijzen als ze zelf nog steeds honderden m2 verharde parkeerplaatsen e.d. aanleggen. Het valt zo niet uit te leggen. Beter is gezamenlijk te kijken hoe je water kan bufferen. De gemeente is tenslotte eigenaar van de meeste m2 in de gemeente. Samen kom je het verst ?

  1. Door: Paul Vedder · 27-10-2016 om 08:57

   Als u eens in de bergen zou gaan kijken, dan zou u kunnen zien dat uw opmerking niet opgaat. In feite is élke doorlaatbare plek van belang. Dat staat in principe los van de grote parkeerplaatsen of snelwegen. Juist als blijkt dat de benodigde infrastructuur veel waterdoorlaatbaarheid wegneemt, worden de door u genoemde “postzegels” van extra belang dus wég met die stenen tuinen. Aleen het begrip is al een “contradixio interminis”.

 49. Door: Paul Vedder · 27-10-2016 om 08:51

  Ja….die zouden meer waterschapslaten moeten betalen, dat kan het beste geregeld worden via de ozb belasting.
  In Duitsland is dit trouwens de normaalste zaak van de wereld. Daar wordt het bestratingsoppervlak in je tuin opgemeten en het telt mee in de berekeing van de “Grundsteuer” . Lieden die nu, lauter voor het gemak, de hele tuin vol storten met stenen, behoren geen tuin te hebben. Die kunnen zich prima redden met een flat.
  Ook hier geld de regel, betrek het groen meer in het onderwijs. Het levert een betere mentaliteit op.

 50. Door: Tuinierster · 27-10-2016 om 09:20

  Onder dwang kweek je geen liefde voor tuinieren.
  Zelf 75 jaar, grote tuin en moestuin. Onnodig te zeggen dat ik tegen betegelde tuinen ben en het straffeloos kappen van bomen.
  Ik mis het begrip voor tweeverdieners met kinderen en ouderen die het wel zouden willen. Kortom de harde toon over anderen.
  Stimulans, voorbeeldgedrag, tuincentra weer tot tuincentra maken ipv showrooms waar je macaroni kunt kopen.
  Gemeenten: particuliere initiatieven als zaadbommen, bollen in gemeentegroenstroken (meestal hondenuitlaatplekken zonder ruimen) toejuichen en hun rücksichtlose maaiers instrueren hier rekening mee te houden.
  Ons “groene” Amersfoort kent percelen waar rustig vijf jaar braakliggend verloederend niks gebeurt terwijl er door veel mensen, in afwachting van,groentes geteeld zouden kunnen worden.
  Belasting nee. Vrijwilligerswerk?

 51. Door: J.Ah · 02-11-2016 om 07:34

  De ouderen onder ons worden gedwongen langer thuis te blijven. De tuin is dan echt te veel voor hen. Bestrating is voor hen de oplossing. Dit voorkomt ook valgevaar. Deze mensen straffen met meer belasting vind ik een blamage voor onze cultuur. Er moeten andere oplossingen zijn. Zoals bijv. geen streep tussen parkeerplaatsen maar een richeltje (4 cm) gras. Stimuleer via tijdschriften een andere tuinbeleid. Vergeet de gemeenten niet, die betegelen ook zeer veel. Maak meer kleine tuintjes in het straatbeeld met crocussen, desnoods grassoorten met klaprozen.

 52. Door: Dr Hanan J. Kisch · 03-11-2016 om 11:54

  Inderdaad : mensen die hun tuin volledig bestraten zouden meer waterschapsbelasting en rioolheffing moeten betalen.
  Ook bestrating van de openbare trottoirs met “open”/”geperforeerde” tegels door de gemeenten zou aanmerkelijk bijdragen tot vermindering van de wateroverlast en het doordringen van regenwater in de grond.

 53. Door: Alide · 11-11-2016 om 13:41

  Nee. Liever mensen bewust maken van de noodzaak om tuinen te vergroenen en om regenwater te bewaren. Gemeenten kunnen over vergroening ook nog wel wat informatie gebruiken!

 54. Door: frank · 21-10-2017 om 23:09

  wb de stelling of versteende tuinen meer belasting moeten betalen dan andere……ben ik tegen. Belastingen worden al genoeg geheven, en, éénmaal een belasting ingevoerd vormt die een koevoet tussen de deur.
  Verder heeft de burger amper kijk op wat er met ‘zijn’ belasting’ gebeurt, en kan deze zomaar voor andere doeleinden dienen.

  Probleem kan anders worden opgelost, met afvoergoten en een buurtvijvertje bijvoorbeeld.

 55. Door: Kevin van Lokven · 23-07-2018 om 10:50

  Laten we al die stenen in de eigen tuinen nu eens vervangen voor kunstgras. De kosten zijn ongeveer gelijk. De drainage van kunstgras is tegenwoordig zelfs beter dan van een echt grasveld. Het is onderhoudsvriendelijk en al haast niet meer van echt te onderscheiden.

  Ik snap dat er hier heel veel mensen zijn die tegen kunstgras zullen zijn maar denkt u zich eens in, de luie medemens wordt op zijn wenken bediend terwijl dit het grootste probleem (wateroverlast en drainage) tackelt.

  Als u het mij vraagt kan kunstgras de verbindende factor zijn tussen verstening tegengaan en vergroening stimuleren met oa. plantstroken ed. in een tuin

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *