Over dit blog

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot 9,5 miljard mensen. Dat betekent dat de wereld dan 70 procent meer voedsel nodig heeft. Met kringlooplandbouw is dat mogelijk binnen de huidige beschikbare landbouwgrond. Essentieel daarbij is het slim aan elkaar knopen van plantaardige en dierlijke productie tot een integraal landbouwsysteem. In Nederland ligt volledige integratie van gespecialiseerde bedrijven om diverse redenen niet voor de hand, vooral omdat dit allerlei voordelen van specialisatie te niet doet. Het is daarom beter om gespecialiseerde bedrijven slim te koppelen. Driekwart van de melkveebedrijven voert mest af en vrijwel alle akkerbouwbedrijven gebruiken dierlijke mest. In regio’s waar akkerbouw en melkveehouderij beide voorkomen, wordt ook vaak grond gedeeld. Dat geeft beide sectoren ruimte voor verdere groei zonder aankoop van extra grond. Dit geeft wel de nodige uitdagingen, o.a. voor de bodemkwaliteit (vruchtbaarheid, gezondheid, structuur), voervoorziening (eiwitgehaltes van gras), het beperken van emissies (scheuren van grasland) en de wet- en regelgeving (o.a. mestwetgeving, vergroening). Hierover zullen akkerbouwbedrijven en (melk)veebedrijven het gesprek met elkaar moeten aangaan.

Kijk voor meer informatie over Wagenings onderzoek hiernaar in het dossier Kringlooplandbouw.

Dit blog is een initiatief van Wageningen University & Research. Op dit platform delen onze medewerkers verhalen en kennis over hun werkveld en nodigen u uit om hierover mee te denken.

Auteurs

U kunt op dit blog een bijdrage vinden van de volgende auteurs.