Heideboerderij; een nieuwe vorm voor gemeenschappelijk gebruik van heide en akkers

Door: Marcel Vijn · 28 november 2018
Categorie: Geen categorie

Stichting Heideboerderij Nederland (SHN) werkt aan de ontwikkeling van het concept van de Heideboerderij. Op een aantal locaties in Nederland wordt samen met boeren, schaapherders, natuurorganisaties, burgers, ondernemers en lokale en provinciale overheden gewerkt aan de realisatie van Heideboerderijen. Grazende schaapskuddes op heidevelden of graslanden worden gekoppeld aan akkers en…

Wel of geen grasland in vruchtwisseling met bouwland?

Mais gras
Door: Pieter de Wolf · 19 september 2018
Categorie: Geen categorie

Veel melkveebedrijven bestaan grotendeels uit grasland en een deel snijmaïs, als belangrijkste onderdelen van het rantsoen van de koeien. De snijmaïs wordt vaak jaar op jaar op hetzelfde perceel geteeld. Het is evident dat jarenlange maïsteelt op hetzelfde perceel grote nadelen heeft: de opbrengst loopt terug met soms wel 20%,…

De maat van mest

Koe in strostal
Door: Paul Galama · 1 september 2018
Categorie: Geen categorie

Naar een vraaggestuurde mestmarkt De Nederlandse mestmarkt is op dit moment sterk aanbodgestuurd. Dit is vooral een gevolg van de huidige situatie met een mestoverschot. Het kost de veehouder veel geld om van het overschot af te komen en de akkerbouwers krijgen geld toe om de mest af te nemen….

De sociale inkleuring van samenwerking in de mestmarkt

Bemesting koolzaadakker
Door: Daniel de Jong · 20 augustus 2018
Categorie: Geen categorie

Sinds de invoering van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat in 2006 is het denken en handelen van veehouders en akkerbouwers rond samenwerking in de mestmarkt sterk veranderd. Waar het begon met ‘kopen van plaatsingsruimte’, daar werd in 2016 gewerkt aan ‘leveren van bemestingsproducten’. In dit blog laten we zien,…

Gemengde bedrijfssystemen vanuit het perspectief van een gespecialiseerd bedrijf

Koeien en mais
Door: Pieter de Wolf · 10 april 2018
Categorie: Geen categorie

Het concept van het gemengde bedrijf is een vreemd verschijnsel: het verschijnt regelmatig weer op beleids- en onderzoeksagenda’s, in het verleden zijn veel projecten gedaan en nog steeds worden nieuwe projecten gestart. Echter, het aantal gemengde bedrijfssystemen (GBS) neemt nog steeds af in Europa. Hierdoor ontstaan niet alleen steeds meer…

Samenwerking met grondruil tussen landbouwbedrijven in Noord-Holland

Grasland en aardappelen
Door: Wim van Dijk · 26 maart 2018
Categorie: Geen categorie

Samenwerking met grondruil tussen landbouwbedrijven is in Noord-Holland een veel voorkomende situatie. Het verbetert het bedrijfsresultaat van de samenwerkingspartners en ook landbouwkundig biedt het voordelen (o.a. verbeterde organische stofvoorziening). Het vereist wel een juist management om negatieve milieukundige effecten (o.a. uitspoeling van stikstof) te voorkomen en een goede bodemgezondheid te…

Mest: van probleem naar waardevol product

Vaste mest strooien
Door: Pieter de Wolf · 10 maart 2018
Categorie: Geen categorie

Dierlijke mest is een belangrijke voedingsstof voor planten en bodemorganismen. In grote delen van de wereld is dierlijke mest een waardevol product. In Nederland en enkele andere regio’s in de EU wordt mest eerder als een probleem gezien. Het kernprobleem is dat er in deze regio’s teveel mest is: de…