29 februari 2020 | Categorie: ecosysteem, grond, nomad

Grond/Ground

Door Marjolijn Boterenbrood

Beeldend kunstenaar

Kaart 1. – de grond                                         for english see below

De grond waarop je geboren bent is heilige grond. Aarde en grond refereren niet alleen aan de plek van geboorte maar ook aan de plek om de doden te begraven, zoals vroeger in de kurgans – sacrale grafheuvels waar de voorouders begraven liggen. 

 

Grond is een metafoor voor de continuïteit van het leven. Er zijn dan ook veel uitdrukkingen die met respect naar de grond verwijzen: “Het land leert ons lessen”; “Alles gaat dood maar het landschap blijft”; “Het land is niet van jou, je leent het van je kinderen”; “Het land is ouder dan wij zijn, zorg ervoor.” De mensen leven van het land. “De aarde is goed, het is de bron van alles.” Het vormt de basis voor goed gevoed vee dat op zijn beurt voor melk, kaas, boter en vlees zorgt. In Kirgistan is de grond slechts vier tot vijf maanden per jaar bruikbaar. De rest van de tijd is de bodem bevroren.

In bevroren grond kan je niet graven daarom worden er grafheuvels gemaakt. De ‘yurt’ eromheen beschermt tegen wolven die de botten kunnen opgraven. De metalen vogels laten zien dat de dode een jager was. Vogels staan voor vrijheid en dromen.

Kirgistan heeft een enorme bodemrijkdom. Naast goud vind je hier beryllium (Be), disprosium (Dy), plutonium (Pu) en uranium (U); allemaal stoffen die nodig zijn voor de moderne technologische industrie. 

Ulan’s vader en grootvader werkten in de Sovjet-tijd in de uraniummijnen. Dat was een zwaar leven. Zijn grootvader overleed al op vijfendertigjarige leeftijd. “Nu mag je niet meer in dat gebied komen. Ze zeggen dat het stof nog rondwaait”.

Kirgistan is ook rijk aan H2O. De bronnen voor al het water in de regio zijn hier te vinden. “Waterstromen vormen de aderen van de aarde.”

 

Gemeenschappelijke gronden zijn van en voor iedereen. Dit principe verdwijnt inmiddels razendsnel. Steeds vaker worden terreinen afgezet en zijn ze niet langer meer publiek toegankelijk. Dat gebeurt zowel in de stad als daarbuiten.

 

Chinezen kopen alles wat er te koop is en Canadezen hebben de goudmijnen in eigendom en kopen walnootbossen op. Deze bossen bevinden zich in het westen van Kirgistan, in de Ferganavallei. Deze vallei fungeert als een gigantische spons om de regen op te vangen. Zonder de wortels van de bomen in de bossen om de grond vast te houden en het water op te nemen, zouden landverschuivingen, modderstromen en overstromingen toenemen. Daarmee zou het klimaat van de hele vallei veranderen. Uit: Wildwood, a journey through trees van Roger Deakin, 2007

In het Nederlands refereren talloze woorden aan grond: gegrond, grondvest, grondlegger, grondeloosheid, achtergrond, afgrond, doorgronden,  aarden, grondtoon, grondslag, afgrond, grondbeginsel, hartgrondig.

zie ook:   2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  4 mest/manure  5 wit/white  6 verhalen/stories  7 biodiversiteit/biodiversity  8 gevaar/danger  9 netwerk/network  onderzoek/research  art meets science

Map 1. – Ground

The ground on which a person is born is holy ground. Earth and ground relate not only to the place of birth but also to the place for burying the dead, as happened in the past in the kurgans – sacred burial mounds where the ancestors are buried.

It’s impossible to dig in frozen ground so that’s why burial mounds are made. The surrounding ‘yurt’ provides protection against wolves that might dig up the bones. The metal birds show that the dead person was a hunter. Birds represent freedom and dreams.

Ground is a metaphor for the continuity of life. So that’s why there are many expressions referring with respect to the ground: “The land teaches us lessons”; “Everything dies, but the landscape remains”; “The land is not yours, you borrow it from your children”; “The land is older than we are, take good care of it.” The people live from the land. “The earth is good, it is the source of everything.” It forms the basis for well-fed cattle that in turn provide milk, cheese, butter and meat. In Kyrgyzstan the ground can be put to use for only four to five months a year. The rest of the time the soil is frozen.

Kyrgyzstan has extensive mineral wealth. In addition to gold, beryllium (Be), dysprosium (Dy), plutonium (Pu) and uranium (U) can also be found; these are all materials needed in modern technological industry. Ulan’s father and grandfather worked in the uranium mines during the Soviet period. That was a hard life. His grandfather died as young as 35 years. “Now you’re not allowed to enter that region any longer. They say that the dust is still floating around there”.

Kyrgyzstan is also rich in H2O. The sources for all the water in the region can be found here. “Rivers and streams are the veins of the earth.”

Areas of communal land are ‘of everyone and for everyone’. Already we see this principle is disappearing very quickly. It is increasingly common to see pieces of land being enclosed and no longer being accessible to the public. This happens both in the city as well as elsewhere. The Chinese buy everything that is for sale and Canadians have taken over ownership of the gold mines and are buying up the walnut forests. These forests are located in the western part of Kyrgyzstan, in the Fergana valley. This valley acts as a gigantic sponge absorbing all the rain. Without the tree roots in the forests to secure the soil and to absorb the water, the incidence of landslides, mudflows and flooding will increase. This would change the climate of the whole valley. Source: Wildwood, a journey through trees van Roger Deakin, 2007

In the Dutch language innumerable words refer to ground: gegrond (grounded), grondvest (foundation), grondlegger (founder), grondeloosheid (boundlessness), achtergrond (background), doorgronden (to get to the bottom), aarden (to root), grondtoon (fundamental), grondslag(groundwork), grondbeginsel (fundamental principle), hartgrondig (from the bottom of one’s heart).

Door Marjolijn Boterenbrood

Beeldend kunstenaar

Er zijn 9 reacties.

  1. […] ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  4 mest/manure  5 wit/white  6 verhalen/stories […]

  2. […] ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  4 mest/manure  5 wit/white  6 verhalen/stories […]

  3. […] ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  4 mest/manure  5 wit/white  6 verhalen/stories […]

  4. […] ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  4 mest/manure  5 wit/white  7 […]

  5. […] ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  4 mest/manure   6 verhalen/stories  7 […]

  6. […] ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life   4 mest/manure  5 wit/white  6 verhalen/stories  7 […]

  7. […] ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  5 wit/white  6 verhalen/stories  7 […]

  8. […] ook:  1 grond/ground  3 vilt/felt  4 mest/manure  5 wit/white  6 verhalen/stories  7 biodiversiteit/biodiversity  […]

  9. […] ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  4 mest/manure  5 wit/white  6 verhalen/stories […]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *